Училищен план прием 2022 – 2023

Училищен план-прием за учебната 2022/2023 г.

1. I клас – 4 паралелки, целодневен режим на обучение – 88 ученици

2. V клас – 4 паралелки, целодневен режим на обучение – 104 ученици

3. Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове:

КласБрой групи ЦДО, брой ученици и вид на групата
I2 групи /сборни/, 50 ученици
II2 групи /сборни/, 50 ученици
III2 групи /сборни/, 50 ученици
IV2 групи /сборни/, 50 ученици
V1 група /сборна/, 25 ученици

4. Групите за целодневна организация на учебния ден ще се сформират само при подадени заявления от родителите на учениците.

5. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2022 г. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.

         Училищният план-прием за учебната 2022/2023 г. е утвърден със заповед № РД-10-552/22.02.2022 г. на г-жа Цветанка Крекманска, директор на ОУ „Димчо Дебелянов“, гр Пловдив, на основание чл. 258, ал.1, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 41, 42 и 44, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и със становище на Обществения съвет към протокол №2/16.02.2022 г.