ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

В ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ ГР.ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА.

 

  Формите на обучение са:

 

  • Дневна форма – обучението на учениците се организира в паралелки и групи
  • Индивидуална форма – обучението включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна и годишна оценка, определени съответно от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
  • Самостоятелна форма – обучението е в неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.
  • Комбинирана форма – обучението е при условията и по реда на дневна форма на индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.