ГРУПИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

ГРУПИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

ГРУПА ДЕЙНОСТ РЪКОВОДИТЕЛ
1. IV клас „Автентичен фолклор“ Пламен Добрев
2. VI клас „Български фолклор“ Йордан Манолов
3. VI-в клас Клуб „Да спортуваме заедно“ Георги Топалов