График – организация на учебното време

Дневен режим 2022/2023 г.

Начало на първи учебен час – 8:00 ч. Край на последния учебен час – 18:10 ч.