Планове и програми

Програмна система за учебната 2022-2023 г. за полудневни трета и четвърта подготвителни групи

Годишен план за дейността 2022-2023 г.

Форми на обучение 2022-2023 г.

Програма за превенция на ранното напускане 2022-2023 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2022-2023 г.

План COVID-19 2022-2023 г.

Годишна училищна програма за ЦОУД 2021-2022 г.

План-програма за усвояване на книжовния български език

Програмна система за учебната 2021-2022 год. за ПГ

Мерки за повишаване на качеството на образованието за периода 2021-2022 г.

План за квалификационна дейност учебна 2021-2022 год.

Организация на учебното време за учебната 2021-2022 г.

Годишен план за дейността на ОУ Димчо Дебелянов-2021-2022

План за работа на УКС за справяне с тормоза в училище 21-22 г.

План за противодействие на тероризма 21-22 г.

Правилник за дейността на училището