Учители

Педагогически специалисти
Име Фамилия Длъжност e-mail
Красимира Илиева Психолог k.delivanska@oudebelyanov.com
Диана Илчева Педагогически съветник d.ilcheva@oudebelyanov.com
Атанас Иванов Педагогически

съветник

a.ivanov@oudebelyanov.com
Сибел Халил Ресурсен учител s.halil@oudebelyanov.com
Кирил Тодев Ресурсен учител todevkiril6@gmail.com
Иванка Георгиева Логопед i.georgieva@oudebelyanov.com

 

Ръководители на подготвителни групи през учебната 2021/2022 г.
Име Фамилия Ръководител група e-mail
Фими Парнакян ПГ- 5 а f.parnakyan@oudebelyanov.com
Верка Сорева ПГ- 5 б v.soreva@oudebelyanov.com
Радка Неделева-Иванова ПГ- 6 б r.nedeleva@oudebelyanov.com
Леман Вели ПГ- 6 а l.veli@oudebelyanov.com

Учители в начален етап през учебната 2021/2022г.
Име Презиме Фамилия Класен ръководител e-mail
Антоанета Танева Стоянова I-а a.stoyanova@oudebelyanov.com
Росица Димитрова Дрехарова I-б r.dreharova@oudebelyanov.com
Снежанка Костадинова Даярска I-в s.dayarska@oudebelyanov.com
Даниела Петрова Благоева I-г d.blagoeva@oudebelyanov.com
Румяна Асенова Гайдарова II-а r.gaydarova@oudebelyanov.com
Петя Вълчева Ангелова II-б p.angelova@oudebelyanov.com
Екатерина Запрянова Райчева II-в e.raycheva@oudebelyanov.com
Людмила Иванова Некезова II-г l.nekezova@oudebelyanov.com
Биляна Йорданова Митева III-а b.miteva@oudebelyanov.com
Мария Иванова Пеева III-б m.peeva@oudebelyanov.com
Лилия Павлова Петканска III-в l.petkanska@oudebelyanov.com
Стоянка Методиева Неделева III-г s.ganevska@oudebelyanov.com
Галина Димитрова Ковачева IV-а g.kovacheva@oudebelyanov.com
Росица Иванова Черакчиева IV-б r.cherakchieva@oudebelyanov.com
Славка Атанасова Иванова IV-в s.ivanova@oudebelyanov.com
Десислава Руменова Попова IV-г d.popova@oudebelyanov.com

Учители в прогимназиален етап през учебната 2021/2022 г.
Име Фамилия Класен ръководител e-mail
Учители по БЕЛ
Генка Груйчева g.gruycheva@oudebelyanov.com
Ирена Циркова VII-б i.tsirkova@oudebelyanov.com
Владимир Вулев V-в v.vulev@oudebelyanov.com
Камелия Кюлева VII-г k.kyuleva@oudebelyanov.com
Учители по Английски език
Иванка Атанасова i.atanasova@oudebelyanov.com
Мариана Янкова VI-a m.yankova@oudebelyanov.com
Учители по немски език
Софка Милева VI-д s.mileva@oudebelyanov.com
Учители по математика и ИТ
Емилия Бойчева V-a e.boycheva@oudebelyanov.com
Иванка Манджукова V-б i.manjukova@oudebelyanov.com
Стойчо Петров s.petrov@oudebelyanov.com
Учители по природни науки
Невена Божанова VII-a n.bojanova@oudebelyanov.com
Кремена Крачанова k.krachanova@oudebelyanov.com
Иванеса Митева i.miteva@oudebelyanov.com
Учители по история
Мариана Лахтарева VI-б m.lahtareva@oudebelyanov.com
Учители по география
Ангел Андонов a.andonov@oudebelyanov.com
Учители по музика
Пламен Добрев p.dobrev@oudebelyanov.com
Йордан Манолов y.manolov@oudebelyanov.com
Учители по изобразотелно изкуство
Никола Гулев n.gulev@oudebelyanov.com
Учители по технологии
Недялко Атмаджов VI-в n.atmadzhov@oudebelyanov.com
Учители по физическо възпитание и спорт
Таня Петкова VI-г t.petkova@oudebelyanov.com
Георги Иванов g.ivanov@oudebelyanov.com
Георги Топалов VII-в g.topalov@oudebelyanov.com

Ръководители ПИГ през учебната 2021/2022 г.
Име Фамилия Ръководител група e-mail
Иванка Тодорова ПИГ-I-а i.todorova@oudebelyanov.com
Даниела Малинова ПИГ-I-б d.malinova@oudebelyanov.com
Ангелина Колева ПИГ-II -а a.koleva@oudebelyanov.com
Георги Димитров ПИГ-II -б g.dimitrov@oudebelyanov.com
Георги Петков ПИГ-III-а g.petkov@oudebelyanov.com
Светослав Гюрмезов ПИГ-III-б s.gyurmezov@oudebelyanov.com
Екатерина Ненчева ПИГ- IV-а e.nencheva@oudebelyanov.com
Радостина Караджова ПИГ- IV-б r.karadzhova@oudebelyanov.com
Николай Сяров ПИГ-V n.syarov@oudebelyanov.com

Екип за обхват на ученици в риск към Район Източен, гр. Пловдив
Име Фамилия Роля
Георги Петков Администратор
Нели Хорозова Член
Силва Парнакян-Димитрова Член
Красимира Илиева Член
Светослав Гюрмезов Член
Лилия Петканска Член
Стоянка Неделева Член
Атанас Иванов Член
Диана Илчева Член
Камелия Кюлева Член