Образци

Работна карта

Прием подготвителна група

Издаване на дубликат на документ

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас

Издаване на служебна бележка за проверка на спобосностите

Издаване на документ за валидиране на компетентност

Информация за приемане , преместване

Издаване на удостоверение за завършено предучилищно образование

Заявление за приемане на дете в ПГ

Декларация за лични данни