Съобщение от 30.11.2020 във връзка с дистанционното обучение

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,

Във връзка със заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, заповед РД-09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката и в изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID – 19, разработени от МОН, се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до VII клас от ОУ „Димчо Дебелянов“ за периода 30.11.2020 г. – 21.12.2020 г.

Обучението за посочения период да се провежда от разстояние в електронна среда /ОРЕС/, синхронно, преди обяд, с променено седмично разписание на часовете и график за провеждането им.

Продължителност на учебните часове:

– за учениците от I-IV клас – 20 мин., начало на първия учебен час – 09.00 ч.

– за учениците от V-VII клас – 30 мин., начало на първия учебен час – 08.20 ч.

Образователният процес с учениците от I до VII клас следва да се осъществява неприсъствено, от разстояние, в електронната платформа GOOGLE G-SUITE/ Classroom, с устройства за информационни и комуникационни технологии.

В случаите, когато ОРЕС е невъзможно по обективни причини, с учениците без устройства, се осъществява контакт чрез използване на алтернативни средства за комуникация. Подготвят се материали на хартиен носител, които  се предоставят на учениците и се осъществява задължителна обратна връзка.