26/11/2022 – Формиране на ключови умения за работа в екип

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на РУО Пловдив)

Във връзка с

Тема на обучението:  „Формиране на ключови умения за работа в екип“

Място на провеждане: хотел „Домейн Пещера“ гр. Пещера

Период на провеждане: 26 – 27 ноември 2022 г.
Наименование на обучителната организация: “Евроклас – консулт” ЕООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 36